Vasya Lukyanenko, Mental BMX Vilnius edit
Janis - dat: Sunday, 16 October 2011 19:15
Vasya shreddin' some spots around Vilnius, Lithuania.
Instagram
   
                                                            Copyright © 2014 mentalbmx